1. Definities

    U, de Klant: natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt bij ons.
    Consument: de natuurlijk persoon die voor privédoeleinden handelt.
    Digitaalwinkel.com (ons/onze): de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op Uw factuur.
    Orderbevestiging: door Digitaalwinkel.com via email, fax of enig ander communicatiemiddel opgestuurde,
    formele bevestiging van door U besteld(e) product(en) en dienst(en).
    Prijs: vermeld in Orderbevestiging.
    Software: besturingssystemen, middleware of toepassingen.

2. Kennis van de Algemene Voorwaarden

U bevestigt dat U alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om Uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat U deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigt dat U, vóór U Uw finaal akkoord heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gehad om Uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen. Tevens bevestigt de koper volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn.

3. Toepasselijkheid en Bewijs

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Digitaalwinkel.com. Algemene voorwaarden, andere dan die van Digitaalwinkel.com, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door U aanvaard door het loutere feit met Digitaalwinkel.com te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal Uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van Uw bestelling en de overeenkomst gelden.


4. Offertes / Bestellingen

Onze offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien de offerte geen termijn vermeldt, geldt de volgende termijn:

    Offertes gedaan op onze webstek zijn geldig totdat zij van de webstek werden verwijderd;
    Voor ander offertes: 5 kalenderdagen na datum publicatie.

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Digitaalwinkel.com d.m.v. een Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging door te nemen en Digitaalwinkel.com onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien U dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de Orderbevestiging identiek is aan Uw bestelling.


5. Prijs en Betaling

Prijzen en belastingen van de producten en diensten van Digitaalwinkel.com worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk voor de vermelde datum op de factuur. Digitaalwinkel.com kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor Digitaalwinkel.com een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen. Indien er geen specifieke betalingstermijn op Uw factuur vermeld staat, wordt deze automatisch vastgelegd op uiterst 30 dagen na facturatiedatum.


6. Levering, Risico en Eigendom

Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag U onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal U overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij U terug te halen op Uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door U ingevolge Uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien U de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt U Digitaalwinkel.com’ gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door U afzonderlijk van Uw algemene fondsen bijgehouden. Digitaalwinkel.com kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.


7. Klachten

U moet onze producten binnen 24 uur na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet duidelijk schriftelijk aan Digitaalwinkel.com zijn gericht binnen 24 uur na de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk aan Digitaalwinkel.com gericht is binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft U niet van Uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.
Klant is verplicht zelf voor de retour kosten te betalen / kan geen beroep doen op Digitaalwinkel.com


8. Ontbinding

Wanneer een partij nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding:

    Uw verzuim om op tijd te betalen;
    het plegen van een materiële of aanhoudende inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en het verzuim om dit te herstellen  binnen dertig kalenderdagen na de aangetekende kennisgeving ervan;
    het feit dat een partij insolvent is geworden of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; en
    schending van de exportcontrolewetten.

In geval van ontbinding door Digitaalwinkel.com zal U gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.


9. Voorschotten en Kredietwaardigheid

Digitaalwinkel.com heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten of het volledige overeengekomen facturatiebedrag te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan Digitaalwinkel.com ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in Uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door Uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen U en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft Digitaalwinkel.com evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling.


10. Garantie - Algemeen

Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of partenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op Uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door U aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door U dadelijk schriftelijk worden gemeld. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien U deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. Voor de Consument gelden de termijnen zoals voorzien in artikel 11 hierna. Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid:

    bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;
    in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiliging en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;
    in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd;
    in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden;
    in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.

Digitaalwinkel.com geeft, uitgezonderd de eventuele gegevensdrager op zich, geen garantie op software. U ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. Digitaalwinkel.com is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.


11. Garantie - Consumptiegoederen

De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien U Digitaalwinkel.com binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door U persoonlijk aan te bieden bij onze herstellingsdienst. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de Consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering. Voor een vlotte garantieafhandeling omschrijft U best in Uw kennisgeving zo duidelijk mogelijk het gebrek. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit Uw gebruik van het product na het ogenblik dat U het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten Uwen laste.


12. Garantie - Diensten

Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door Digitaalwinkel.com uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.


13. Software

Software die geen eigendom is van Digitaalwinkel.com wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert Digitaalwinkel.com de software-licentie die U nodig hebt bij het product.


14. Exportcontrole

U erkent dat onze producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU exportcontrolewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruiker betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen.


15. Overmacht

In geval van overmacht heeft Digitaalwinkel.com de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding.
16. Gegevensbescherming

Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. U mag Digitaalwinkel.com de opdracht geven Uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.


17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Leuven.


18. Diverse Bepalingen

Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. Digitaalwinkel.com kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.